خلاصه کتاب کامل بازرگانی بین الملل (نظریه ها و کاربردها) محمد حقیقی

بازرگانی بین الملل,نظریه ها و کاربردها,محمد حقیقی|50386699|nima2
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان خلاصه کتاب کامل بازرگانی بین الملل (نظریه ها و کاربردها) محمد حقیقی آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

خلاصه کتاب کامل بازرگانی بین الملل (نظریه ها و کاربردها) محمد حقیقی فھرستفصل اول : ديدگاه ھا و نظريات بازرگاني بي نالملليفصل دوم : جنبه ھاي سياسي و نقش دولت ھا در تجارت بين المللفصل سوم : پيدايش تشكل ھاي اقتصادي در جھانفصل چھارم : استراتژي ھاي بازرگاني در عرصه جھانيفصل پنجم : مديريت توليد و عمليات در قلمرو جھانيفصل ششم : نظام پولي و مالي بين المللفصل ھفتم : بازار ارز و عمليات ارزيفصل ھشتم : تراز پرداخت ھاي خارجيفصل نھم : ورود موسسات...